Kasutustingimused (“Tingimused”)

Viimati uuendatud: 23. jaanuaril 2016

Palun lugege alljärgnevad Kasutustingimused (“Tingimused”) enne Rad One LTD (“Meie”) https://ee.intelligentlabs.org
veebilehe (“Teenuse”) kasutamist hoolikalt läbi.

Teie juurdepääs ja Teenuse kasutamine sõltub Teie nõusolekust kõnealuste Kasutustingimustega. Need Tingimused kehtivad kõigile külastajatele, kasutajatele ja teistele, kes Teenusele juurde pääsevad või seda kasutavad.

Teenust kasutades nõustute käesolevate Tingimustega ja järgite neid. Kui te ei nõustu Tingimuste mis tahes osaga, siis ei pruugi Te Teenusele juurde pääseda.

Ostmine

Soovitame tutvuda oma õigustega, mis on määratud 1979. aasta kaupade müümise seaduses, 1977. aasta ebaõiglaste lepingutingimuste seaduses ja 1999. aasta ebaõiglaste tingimuste tarbijalepingutes.

Kui soovite osta meie Teenuse kaudu toodet või teenust (“Ostu”), võime paluda teil edastada teatud teave, mis on seotud teie Ostuga, sealhulgas teie krediitkaardi number, teie krediitkaardi kehtivuse lõppkuupäev, teie arveldusaadress ja kohaletoimetamise aadress.

Te kinnitate ja garanteerite, et: (i) teil on seaduslik õigus kasutada mis tahes krediitkaarti (kaarte) või muid makseviise (makseviisi) seoses mis tahes Ostuga; (ii) teie poolt esitatud teave on korrektne ja terviklik. Te olete nõus, et Rad One LTD ei vastuta kahju eest, mis tuleneb või on seotud kasutaja poolt valede, ebatäpsete või puudulike andmete esitamisest.

Sellise teabe esitamisega annate meile õiguse edastada teavet kolmandatele isikutele Ostu lõpuleviimise hõlbustamiseks.

Jätame endale õiguse keelduda teie tellimuse täitmisest või selle tühistada igal ajal teatud põhjustel, sealhulgas, kuid mitte ainult: toote või teenuse kättesaadavus, toote või teenuse kirjelduse või hinna tõrked, teie tellimuse tõrked või muudel põhjustel.
Te olete nõus, et Rad One LTD ei võta mingit vastutust tühistamisest tulenevate kahjude eest.

Me jätame endale õiguse keelduda kasutaja Tellimuse täitmisest või selle tühistada, kui meil on alust kahtlustada kasutaja poolset pettust või ebaseaduslikku või loata tehingu sooritamist.

Pakume kõigile toodetele 30-päevast raha tagasi garantii. Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust aadressil support@intelligentlabs.org märkides oma tellimuse ID.

Meie valikus on 3 saatmisteenust:

  • Kõrge prioriteediga (1-2 päeva)
  • Tavaline (5-7 päeva)
  • Kiir (2-5 päev)

Tagasimakse

Kui te pole oma ostuga 100% rahul, on teil võimalik toode tagastada ja saada täieliku tagasimakse või ümber vahetada toode – olgu see sama toode või mitte.

Te võite tagastada toote kuni 30 päeva jooksul alates selle ostmise kuupäevast.

Tagasimakse saamiseks võtke meiega ühendust aadressil support@intelligentlabs.org

Kättesaadavus, tõrked ja ebatäpsused

Uuendame pidevalt meie valikus olevaid tooteid ja teenuseid. Meie valikus olevad tooted või teenused võivad olla valesti hinnastatud, ebatäpselt kirjeldatud või kättesaamatud ning meil võib esineda viivitusi Teenuse teabe ajakohastamisel meie veebilehel ja muudel  muudel veebilehtedel reklaamimisel. Te nõustute selgesõnaliselt, et sellise toote või teenuse pakkumisel ei ole seaduslikku alust, mis võib kaasa tuua õiguslikke tagajärgi.

Me ei saa ega garanteeri mis tahes teabe, sealhulgas hindade, tootepiltide, spetsifikatsioonide, saadavust ja teenuste täpsust ega täielikkust. Jätame endale õiguse igal ajal ilma ette teatamata muuta või uuendada teavet, parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi. Lõik “Kättesaadavus, tõrked ja ebatäpsused” ei piira olemasolevaid seadusega ette nähtud õigusi.

Konkursid, loosimised ja kampaaniad

Kõiki Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud võistlusi, loosimisi või muid pakkumisi (üheskoos “Kampaania”) võivad reguleerida käesolevatest tingimustest eraldi olevad reeglid. Kui te osalete mis tahes Kampaanias, vaadake palun üle nii kohaldavad reeglid kui ka meie Privaatsuseeskirjad. Kui Kampaania reeglid on vastuolus nende Kasutustingimustega, siis kehtivad Kampaania reeglid.
Mis tahes muu Kampaania tingimused ja eeskirjad on sellest lepingust sõltumatud.

Konto

Kui soovite luua meie lehele konto, peate esitama meile andmed, mis on täpsed, täielikud ja ajakohased. Selle nõude eiramine kujutab endast Tingimuste rikkumist, mille tulemusel võime teie konto koheselt sulgeda.

Te vastutate parooli kasutamise eest meie Teenuse veebilehel. Samuti vastutate kõigi oma parooliga seotud toimingute eest, olenemata sellest, kas kasutasite oma parooli meie Teenust või kolmanda osapoole teenust kasutades.

Nõustute oma parooli kolmandatele isikutele mitte avaldama. Te peate viivitamatult meile teavitama oma kasutajakonto turvalisuse rikkumisest või loata kasutamisest.

Te ei tohi ilma asjakohase loata kasutada kasutajanimena teise isiku või üksuse nime või seda, mis pole seaduslikult kasutamiseks kättesaadav. Teil ei ole õigust kasutada ilma vastava loata nime või kaubamärki, mille õigused kuuluvad teisele isikule või üksusele. Nime mis on solvav, labane või ropp. Nõustute selgesõnaliselt, et me ei saa vastutada mis tahes kahju eest, mis tuleneb selle ebaõige teabe esitamise eest.

Intellektuaalne omand

Teenus ning selle unikaalne sisu, tunnusjooned ja funktsionaalsus on ja jäävad Rad One LTD ja selle litsentsiandjate ainuomandisse. Teenus on kaitstud nii Ühendkuningriigi kui ka välisriikide autoriõiguste, kaubamärgi ja muude seadustega.
Meie kaubamärke ja kujundust ei tohi kasutada ühegi toote ega teenusega ilma Rad One LTD eelneva kirjaliku nõusolekuta

Lingid teistele veebilehtedele

Meie teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele, mis ei kuulu Rad One LTD omandisse või ei ole nende kontrolli all. Te teadvustate ja nõustute, et Rad One LTD ei oma kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte veebilehte või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade ega tavade eest. Te teadvustate ja nõustute, et Rad One LTD ei vastuta otseselt ega kaudselt ükskõik milliste kahjude eest, mis on põhjustatud, väidetavalt põhjustatud või seotud sellise veebilehe või teenuse kasutamisega või usaldamisega.

Soovitame tungivalt tutvuda kõigi külastatavate kolmandate osapoolte veebilehtede või teenuste tingimustega ja privaatsuseeskirjadega.

Hüvitised

Te nõustute kaitsma, hüvitama ja mitte ohtu seadma Rad One LTD ning temaga seotuid sidusettevõtteid ja litsentsiandjaid ning nende vastavaid töötajaid, töövõtjaid, esindajaid, agente, ametnikke ja juhte mis tahes nõuete, kahjumite, kulude, kulutuste või tasude eest  (sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud advokaaditasud), mis tulenevad a) teie Teenuse kasutamisest ja juurdepääsemisest, kas teie või kellegi teise poolt, kasutades selleks teie kontot ja parooli või b) käesolevate Tingimuste rikkumisel.

Vastutuse piiramine

Ühelgi juhul ei ole Rad One LTD, või selle juhid, töötajad, partnerid, agendid, tarnijad või sidusettevõtted vastutavad ühegi kaudselt, juhusliku, spetsiaalse või õnnetuse tagajärjel toimunud või karistusliku kahju eest, sealhulgas, kuid mitte ainult kasumi kaotamise, andmete, kasutamise, hea tava või muude immateriaalsete kahjude eest, mis tulenevad (i) teie Teenuse kasutamisest või kasutusvõimetusest (ii) mis tahes kolmanda isiku käitumine või sisu eest Teenuse veebisaidil (iii) mistahes omandatud sisu Teenuse veebilehelt ning (iv)  volitamata juurdepääs, teie sisu õi salvestuste kasutamine või muutmine, olenemata sellest, kas see põhineb garantiil, lepingul, deliktiil (sealhulgas hooletusest) või mõnel muul õigusteoorial – olenemata sellest, kas me oleme teavitanud sellisest kahju võimalikkusest ja isegi eeldavuse korral, kui sätestatud tingimustel on põhieesmärgi täitmine ebaõnnestunud.

Vastutuse välistamine

Teenuse kasutamise eest vastutate Teie ainuisikuliselt. Teenus on tagatud kättesaadavuse ja “nii nagu on“ põhimõttel. Teenust pakutakse ilma igasuguste otseste või kaudsete garantiideta, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, müümisvõimaluste kaudsed garantiid, sobivus konkreetseks eesmärgiks, õiguse rikkumiste puudumisel või üldpõhimõttel.

Rad One LTD tütarettevõtted, sidusettevõtted ja litsentsiandjad ei garanteeri, et a) Teenus töötab katkematult, turvaliselt või on saadaval igal konkreetsel ajal või asukohas; b) tõrked või puudused parandatakse; c) Teenus ei sisalda viirusi ega muid kahjulikke komponente; või d) Teenuse kasutamine vastab teie nõuetele.

Väljaarvamised

Piiramata eelnevat üldisust ja hoolimata käesolevate tingimuste muudest sätetest ei vastuta Rad One LTD mitte mingil juhul teie ega teiste isikute ees mis tahes kaudse, juhusliku, tagajärgse, erilise, karistusliku või hoiatava kahju eest, mis tulenevad teie Teenuse kasutamisest, nendest Tingimustest, Tingimuste põhisisust, Tingimuste lõpetamisest või muust viisist, sealhulgas, kuid mitte ainult, isikukahju, andmete kadumise, äri, turgude, säästude, tulude, kasumi, tootmise, reputatsiooni või hea tava, eeldusel või muul viisil, majandusliku kahju mis tahes vastutuse teooria alusel (nii lepingute, delikti, range vastutuse kui ka mõne muu teooria või seaduse või omakapitali puhul).

Seda sõltumata hooletusest või muust süüst või õiguserikkumisest ( sealhulgas raske hooletus ja tõsine rikkumine) Rad One LTD poolt või mõne muu isiku eest, kelle eest Rad One LTD vastutab. Isegi juhul, kui Rad One LTD-le on teatatud sellise kahju tekkimise võimalikkusest.

Valitsev seadus

Neid Tingimusi reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Inglise ja Walesi seadustele, arvestamata nende kollisiooninorme.

Meie suutmatust rakendada mis tahes õigusi või käesolevate Tingimuste sätteid ei loeta nendest õigustest loobumiseks. Kui nende kasutustingimuste mistahes säte osutub kehtetuks või jõustamatuks, siis jäävad nende Tingimuste ülejäänud sätted jõusse. Need Tingimused moodustavad kogu meie vahelise teenuse käsitleva lepingu ning asendavad ja täiendavad kõiki varasemaid lepinguid, mis puudutavad Teenuse kasutamist.

Muutused

Jätame endale õiguse igal ajal oma äranägemise järgi muuta või asendada Tingimusi. Kui muudatus on oluline, püüame enne uute tingimuste jõustumist vähemalt 30 päeva sellest ette teatada. Mis on oluline muudatus, määratakse meie äranägemise järgi.

Kui jätkate meie Teenusele juurdepääsemist või kasutamist pärast nende muudatuste jõustumist, nõustute te uuendatud tingimustega. Kui te uute tingimustega ei nõustu, siis peate Teenuse kasutamise lõpetama.

Privaatsuspoliitikat  ja küpsiste poliitika

Palun tutvuge meie Privaatsuspoliitikaga ja Küpsiste poliitikaga. Te nõustute, et nad on osa nendest tingimustest. Enne Teenuse kasutamist peate tutvuma meie Privaatsuspoliitika ja Küpsiste poliitikaga.

Võtke meiega ühendust

Kui Teil on käesolevate tingimuste kohta küsimusi, võtke palun meiega ühendust.

Saa 15% soodustust oma esimeselt tellimuselt!

Sisesta oma e-posti aadress ja saa 15% sooduskupong